پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در ايران‌، سرآغاز تحوّلي‌ نوين‌ در تحكيم‌ روابط‌علمي‌ و فرهنگي‌ ايران‌ با ساير ملل‌ جهان‌ گرديد در اين‌ ميان‌ با توجه‌ به‌ سوابق‌ديرينة‌ دو ملت‌ ايران‌ و هند زمينه‌ رشد همكاريهاي‌ بيشتري‌ فراهم‌ آمد در سالهاي‌اخير به‌ امر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي كارشناسائي‌ منابع‌ مشترك‌ علمي‌ و فرهنگي‌ ايران‌ وهند آغاز گرديد تا ضمن‌ معرفي‌ منابع‌ اصيل‌ و ناشناخته‌اي‌ كه‌ در بسياري‌ ازكتابخانه‌هاي‌ هند وجود دارد و تاكنون‌ در دسترس‌ ارباب‌ تحقيق‌ قرار نگرفته‌امكانات‌ نشر و معرّفي‌ آنها فراهم‌ آيدچون‌ آغاز اين‌ فعاليت‌ علمي‌ و فرهنگي‌ مقارن‌ با چهار صدمين‌ سال‌ درگذشت‌ علاّمه‌ فقيد قاضي‌ نورالله شوشتري‌ (1409 م‌) فقيد، محدث‌، متكلم‌، اديب‌ وشاعر ايراني‌ در هند گرديد به‌ پاس‌ خدمات‌ اين‌ عالم‌ بزرگ‌ موسسه‌اي‌ مركزي‌باعنوان‌مركز ميكروفيلم‌ نور بااهداف‌ ذيل‌ در دهلي‌نو تأسيس‌ گرديد

آشنايي, معرفي و حفظ ميراث مشترك فرهنگي ايران و هند با توجه به مشتركات اسلامي

انجام مطالعات و تحقيقات علمي در راستاي احيا و معرفي آثار انديشمندان دو ملت

ايجاد ارتباط با محققين و پژوهشگران و كمك به كارهاي تحقيقاتي آنان در زمينه هاي فرهنگ مشترك ايران و هند

ايجاد ارتباط ميان كتابخانه ها و مراكز شرق شناسي هند با كتابخانه ها و مراكز شرق شناسي و مؤسسات مطالعات اسلامي ايران جهت آشنايي و همكاريهاي بيشتر علمي و فرهنگي

Phone: 009111-23383116 Fax: 009111-23389922 Email:Info@noormicrofilmindia.com
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By: