انجمن‌ ترقي‌ اردوي‌ هند

 

                    انجمن‌ ترقي‌ اردوي‌ هند در سال‌ 1903 م‌ در اين‌ كشور تأسيس‌ گرديد و به‌ دنبال‌آن‌ دانشمند و اديب‌ نامدار هند علامه‌ شبلي‌ نعماني‌ به‌ عنوان‌ نخستين‌ دبير انجمن‌ برگزيده‌ شد. سپس‌ شخصيتهاي‌ برجستة‌ فرهنگي‌ ديگر هند به‌ ترتيب‌ عزيز ميرزا، مولوي‌عبدالحق‌، قاضي‌ عبدالغفار، آل‌ احمد سرور به‌ مقام‌ دبيري‌ انجمن‌ انتخاب‌ شدند و درحال‌ حاضر آقاي‌ دكتر خليق‌ انجم‌ كه‌ نويسندگان‌ اردو زبان‌ باكارهاي‌ ادبي‌ ايشان‌ كاملاًآشنا هستند اين‌ سمت‌ را به‌ عهده‌ دارد.

                    هدف‌ از تشكيل‌ انجمن‌ ترقي‌ اردو، انجام‌ تحقيقات‌ گوناگون‌ در زمينة‌ زبان‌ و ادب‌اردوست‌. اين‌ انجمن‌ تاكنون‌ آثار فراواني‌ را به‌ چاپ‌ رسانده‌ و سمينارهاي‌ مختلف‌ وجلسات‌ ادبي‌ متعددي‌ را برگزار كرده‌ است‌. در حال‌ حاضر انجمن‌ داراي‌ دو نشريه‌است‌ يكي‌ هفته‌ نامه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ «هماري‌ زبان‌» و ديگري‌ به‌ نام‌ «اردو ادب‌» كه‌ هر سه‌ماه‌ يك‌ بار به‌ صورت‌ فصل‌ نامه‌ منتشر مي‌شود.

                    در كتابخانة‌ انجمن‌ ترقي‌ اردو نسخه‌هاي‌ خطي‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ زبانهاي‌ فارسي‌،عربي‌ و اردو وجود دارند كه‌ تعداد آثار فارسي‌ آن‌ به‌ 350 نسخه‌ بالغ‌ مي‌شود.

                    ضمناً اين‌ انجمن‌ داراي‌ يك‌ آرشيو مجهز مي‌باشد كه‌ در آن‌ 150 هزار فقره‌ ازنامه‌هاي‌ نادر و ناياب‌ به‌ زبان‌ اردو نگهداري‌ مي‌شود كه‌ از تمامي‌ آنها نيز فهرست‌ تهيه‌شده‌ است‌.

 

 

Phone: 009111- 23383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Home| Libraries|Universities|Islamic Centers|Publications|Catalogues|Gallery|Contact us|Info
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By:
Mrs. Hiroe Nakatani & Mr.Ali Balali