Mulana Azad Library

فهرست ميكروفيلم نسخه هاي خطي فارسي و عربي
كتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامي عليگر هند

VOL:II

Page No.1-72, 72-146, 147-217, 218-281, 281-320
فهرستها
فهرست موضوعي
فهرست اسامي كتابها
فهرست مولفين،مترجمين و شارحين

1
شماره ميكروفيلم: 1 موضوع: سيره
شماره كتابخانه: Arabic 83 .J
نام كتاب: نسيم الرياض فى شرح الشفاء للقاضى عياض (جلد دوّم)
نام مولّف: شيخ شهاب الدّين على الخفاجى المصرى (متوفي 1069 ه'./1659 م.)
نوع خط: نسخ برگ: 579 سطر: 31 زبان: عربى
اغاز: الباب الثالث فيما ورد من صحيح الاخبار، المراد مارواه الثقات بسند متصل و ...
توضيحات: شرحى است بر كتاب الشفاء فى تعريف حقوق المصطفى از ابوالفضل عياض
بن موسى اليحصبى متوفّاى 544 هجرى در 4 »قسم« كه شروح زيادى بر ان نگاشته شده است.
اين نسخه از باب سوم شروع مىشود و باب چهارم را نيز دربردارد. باب سوّم در 12 فصل و
باب چهارم داراى 30 فصل درباره ايات و معجزاتى است كه خداوند به پيامبراكرم (ص) عطا فرمود
مىباشد.

2
شماره ميكروفيلم: 2/1 موضوع: تصوّف
شماره كتابخانه: 52 .Per .J
نام كتاب: شرح فصوص الحكم
نام مولّف: شيخ محبّ الله اله ابادى (شارح) (متوفي 1058 ه'./1668 م.)
نوع خط: نستعليق برگ: 281 سطر: 25 زبان: فارسى
اغاز: الحمد لله الولىّ و الصّلوة على النبىّ الامّى... بسم الله الرحمن الرحيم كلمه باء
متعلق بمحذوفست...
توضيحات: شارح اين شرح را به نام شاهجهان پادشاه تيمورى هند در 1041 هجرى به انجام
رسانيده و در ان نظريات جديدى نسبت به اقوال ابن عربى ابراز داشته كه موجب مخالفتهاى
شديد علماو فقهاى زمان خويش قرار گرفته است. وى فصوص را به دو زبان عربى و فارسى شرح
نموده است.

3
شماره ميكروفيلم: 2/2 موضوع: منظومه
شماره كتابخانه: 171 .Per .J
نام كتاب: مثنوى معنوى (نسخه ناسخه)
نام مولّف: عبداللطيف بن عبدالله عبّاسى گجراتى (متوفي 1048 ه'./1638 م.)
تاريخ كتابت: 1090 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 122 سطر: 19 زبان: فارسى
اغاز: اين دفتر دفتريست از نسخه ناسخه مثنويات سقيمه و مثبت و مروج نسخ صحيحه
مستقيمه كه كمترين...
توضيحات: مولّف، اين نسخه را به دفعات با هشتاد نسخه مثنوى، بلكه زياده مقابله نموده
و در خدمت استادان بزرگ ان را با نسخ صحيح و قابل اعتماد مقابله و بر اساس تحقيق لفظ و
معنا مرتب ساخته، چنانكه نخست ديباچههاى ان را كه خالى از اغلاط نبوده و عناوين داستانها
را كه اكثر الفاظش نامانوس بوده، درست نموده و ايههاى قرانى كه مولوى بطريق اقتباس و
اشاره در طى ابيات اشاره به ان فرموده از مصحف مجيد بر اورده به قيد سوره همه جا بر ان حواشى
نگاشته و ترجمه ايهها را به نظم در اورده و احاديث رسالت پناه و اقوال اوليا و اذكيا را در ان
گنجانيده و نيز اشتباهاتى كه توسط كاتبان صورت گرفته و به سبب ان بعضى اشعار در
متن نيامده را دوباره در متن گنجانيدهاست.

4
شماره ميكروفيلم: 2/4 موضوع: اخلاق
شماره كتابخانه: Arabic Sciences 46
نام كتاب: سرّالاسرار
نام كاتب: مير نوّاب تاريخ كتابت: 1280 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 67 سطر: 10 زبان: عربى
اغاز: الحمد لله الّذى حرّك السماء على الامّهات الاضداد و سكن الارض بالجبال...
توضيحات: ترجمه ايست از كتاب السياسة ارسطو (322-384 ق.م.) كه براى اسكندر در
تدبير ملك و رعيّت و سپاه نوشتهاست.

5
شماره ميكروفيلم: 2/5 موضوع: علوم هندويى
شماره كتابخانه: Abd us-Salam 471/26
نام كتاب: مهاتم ايكادشى
تاريخ كتابت: 1212 ه'.
نوع خط: شكسته برگ: 29 سطر: 11 زبان: فارسى
اغاز: روزى سرى كرشن جيو به ارجن فرمودند، اگر مىخواهى كه در هر دو عالم...
توضيحات: ترجمه ايست از سانسكريت درباره مراسم ويژه روز يازدهم هر ماه به گونه گفتگو
ميان كرشنا و ارجن.

6
شماره ميكروفيلم: 2/6 موضوع: تاريخ
شماره كتابخانه: Abd us-Salam 356/126
ن ام كتاب: ارشاد الوزراء
نام مولّف: صدرالدّين محمّد بن زبردست خان (متوفي 1151 ه'./1738 م.)
تاريخ كتابت: 1240 ه'./1824 م.
نوع خط: نستعليق برگ: 66 سطر: 13 زبان: فارسى
اغاز: بعد الحمد... چنين گويد... كه احوال ملوك و سلاطين ما تقدّم در اكثر تواريخ...
توضيحات: در شرح حال وزرا در دوازده مقاله:
مقاله اوّل : در ذكر وزرا و سلاطين قديم
مقاله دوّم : در ذكر وزراى بنى اميّه.
مقاله سوّم : در ذكر وزراى خلفاى عباسى.
مقاله چهارم : ذكر نگرديده.
مقاله پنجم : در ذكر وزراى غزنويان.
مقاله ششم : در ذكر وزراى ال بويه.
مقاله هفتم : در ذكر وزراى سلجوق شاهى.
مقاله هشتم : در ذكر وزراى سلاطين خوارزم.
مقاله نهم : ذكر نگرديده.
مقاله دهم : در ذكر وزراى مظفّر وملوك غور.
مقاله يازدهم : در ذكر وزراى صاحب قران امير تيمور.
مقاله دوازدهم : در ذكر سلاطين گورگانى در هند.

7
شماره ميكروفيلم: 3/2 موضوع: منظومه
شماره كتابخانه: 184 .Per .J
نام كتاب: مثنوى هفت پيكر
نام مولّف: نظامى گنجوى (متوفي ميان 607 - 615 ه'.)
نوع خط: نستعليق برگ: 48 سطر: 18 زبان: فارسى
اغاز: اى جهان ديده بود خويش از تو
هيچ بودى نبود پيش از تو

8
شماره ميكروفيلم: 3/3 موضوع: جغرافيا
شماره كتابخانه: Arabic 260 .J
نام كتاب: اهداء اللّطائف فى اخبار الطائف
نام مولّف: شيخ حسن بن على العجيمى الحنفى المكّى (متوفي در حدود 1100 ه'.)
تاريخ كتابت: 1315 ه'.
نوع خط: نسخ برگ: 14 سطر: 25 زبان: عربى
اغاز: بسم الله... و له الامان من زوال الايمان الحمد لله الّذى منّ على سكان حرمه
المحترم...
توضيحات: اين اثر مسوّداتى است از حسن بن على العجيمى راجع به جغرافيا و وضعيت
اقليمى شهر طائف كه توسّط عبدالقادر بن مفتى يحيى الصديقى الحنفى المكى گرداورى
شدهاست.

9
شماره ميكروفيلم: 4/2 موضوع: تاريخ
شماره كتابخانه: Abd us-Salam 293
نام كتاب: چهار چمن
نام مولّف: منشى چندر بهان لاهورى متخلّص به برهمن (متوفي 1073 ه'./1662-3 م.)
نام كاتب: لچهمى ولد مهاراج رام كايسته بهتناگر بن گهاسى
نوع خط: شكسته نستعليق برگ: 90 سطر: 13 زبان: فارسى
اغاز: چمن اول مشتمل بر سيرابى و شادابى گلهاى هميشه بهار دولت ابد...
توضيحات: در يك »مقدمه« و چهار »چمن« نگاشته شدهاست.
چمن اوّل : مشتملست بر شرح كارهاى بزرگ وزراى شاهجهان مانند افضلخان، سعدالله خان،
جعفر خان و اظهارات انها درباره صفات واقعى يك پادشاه يا يك وزير.
چمن دوّم : مشتملست بر شرح مفصّل مشاغل روزمرّه امپراتور شاهجهان و شكوه و جلال
دربارش، پايتخت جديدش (شاهجهان اباد) و شهرهاى ممتاز و روستاهاى معروف واقع در محدوده
سلطنت شاهجهان.
چمن سوّم : شامل اتوبيوگرافى و مكاتيب برهمن به نام امپراتور شاهجهان و وزيرانش
مانند سعدالله خان، معظّم خان و جعفر خان...
چمن چهارم : افكار و نظريات برهمن درباره مذهب، اخلاق و تصوّف.

10
شماره ميكروفيلم: 4/3 موضوع: شرح متون ادبى
شماره كتابخانه: 204 .Per .J
نام كتاب: شرح گلستان
نام مولّف: عبدالرسول بن شيخ عبدالله بن شيخ طاهر قريشى هاشمى
(زنده در 1073 ه'./1662 م.)
نوع خط: نستعليق برگ: 40 سطر: 21 زبان: فارسى
اغاز: بسم الله الرحمن الرحيم... سپس سپاس عليمى را كه علم علّم ادم الاسماء كلّها،
حرفيست از تخته تعليم او ...
توضيحات: شرح لغات عربى و ابيات مشكله گلستان است كه شارح پس از شرح بوستان به
تاليفان پرداخته، در يك »ديباچه« و چهار »قسم«. قسم ايات الهى، قسم احاديث نبوى و اقوال
مشايخ، قسم اشعار عربى و قسم ابيات فارسى.

11
شماره ميكروفيلم: 4/4/1-2 موضوع: بلاغت
شماره كتابخانه: 149 .Per .J
نام كتاب: مجموعه رسائل
نام مولّف: سراج الدّين على خان متخلّص به ارزو (متوفي 1169 ه'./1757 م.)
تاريخ كتابت: 1239 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 77 سطر: 16 زبان: فارسى
توضيحات: اين مجموعه مشتمل بر 2 رساله به شرح زير است:
1-
عطيّه كبرى 25 برگ
اغاز: ديباچه معانى سپاس حضرت سخن افرينى است كه طبايع بشرى را مايل...
2-
موهبت عظمى 52 برگ
اغاز: فصاحت مايه معانى پردازان ستايش كليمى است كلام افرين كه...

12
شماره ميكروفيلم: 4/5 موضوع: سفرنامه و اخلاق
شماره كتابخانه: Arabic Paper 2
نام كتاب: مجموعه رسائل
نوع خط: نسخ برگ: 89 سطر: 21 زبان: عربى
توضيحات: اين مجموعه مشتمل بر 2 رساله به شرح زير است:
1-
رحله ابن جبير الاندلسى از ابى الحسين محمّد بن احمد بن جبير الاندلسى 69
برگ
اغاز: شهر رجب الفرد عرّفنا الله بركته...
2-
رسالة فى النصايح 20 برگ
اغاز: فضل العقل واهله؛ روى عن النّبى صلّى الله عليه و سلّم قال ما تمّ ايمان
عبد...

13
شماره ميكروفيلم: 5 و 6/1 موضوع: فرهنگنامه
شماره كتابخانه: 132 .Per .J
نام كتاب: گلشن فيض
نام مولّف: سيّد ضامن على لكهنوى متخلّص به جلال
تاريخ كتابت: 1209 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 731 سطر: 15 زبان: فارسى
اغاز: حمدى كه شايان ذات بارى بود هيچ لغت گنجائش بيان ان ندارد و نعتى كه خاتم...
توضيحات: فرهنگ محاورات، كنايات، مصطلحات و مثلهاى اردو كه مولّف به زبان فارسى
نوشتهاست. اين فرهنگ توسّط مولّف به زبان اردو ترجمه ونام »سرمايه زبان اردو« بر ان نهاده
است.

14
شماره ميكروفيلم: 6/2 موضوع: فرهنگنامه
نام كتاب: مصطلحات الشعراء
نام مولّف: سيالكوتى مل متخلّص به وارسته (متوفي 1181 ه'./1767-8 م.)
تاريخ كتابت: 1253 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 389 سطر: 17 زبان: فارسى
اغاز: بسم الله مجريها مىخوانم و سفينه كاغذى در بحر سخن ميرانم الهى شرط
توفيق...
توضيحات: در ديباچه مىگويد انرا به »مصطلحات الشعرا = 1180 هكه مشعر بر تاريخ
شروع تاليف است ناميدم. واژه نامه و شرح اصطلاحات سرايندگان است به ترتيب حروف تهجّى،
حرف اغاز واژهها در »تناظر« و حرف دوّم را در »منظر« جاى داده است.

15
شماره ميكروفيلم: 6/3 موضوع: ديوان
شماره كتابخانه: 756 .Per .J
نام كتاب: ديوان سنجر
نام مولّف: مير محمّد هاشم سنجر بن رفيع الدّين حيدر معمّايى (متوفي 1021 ه'./1612 م. )
تاريخ كتابت: 1196 ه'.
نوع خط: شكسته برگ: 115 سطر: 16 زبان: فارسى
اغاز: الهى گنج معنا ده دل گوهر فروشم را
ز گفت و گوى امروزى خجل كن قول دوشم را

16
شماره ميكروفيلم: 7/2 موضوع: طبّ
شماره كتابخانه: 647 .Per .J
نام كتاب: تفريح الجنان فى علم الابدان = شرح قانونچه
نام مولّف: سيّد محمّد اشرف بن غلام غوث معروف به سيّد لطف رسول
نام كاتب: محمّد خان تاريخ كتابت: 1268 ه'.
نوع خط: نستعليق شكسته برگ: 189 سطر: 17 زبان: فارسى
اغاز: حمد و ثناى متوافر و شكر و سپاس شايسته ستايش ذات اقدس تقدّس صفات حكمت
افرين...
توضيحات: در فهرست مشترك اسم مولّف سيّد محمّد مشرف ذكر گرديده. اين اثر به سال
1214
هجرى در پنج »مقاله« نگاشته شده است. مقاله 1-امور طبيعى، 2-تشريح اعضاء، 3-احوال
بدن انسان و اسباب و نشانها، 4-نبض و قاروره، 5-تدبير تندرستان و درمان بيماران.

17
شماره ميكروفيلم: 7/3 موضوع: تاريخ
شماره كتابخانه: 81 .Per .J
نام كتاب: چهار گلشن = چتر گلشن = اخبار النّوادر
نام مولّف: منشى راى چترمن كايسته سكسينه (متوفي 1173 ه'./1759 م.)
تاريخ كتابت: 1759 م.
نوع خط: نستعليق و شكسته برگ: 85 سطر: 21 زبان: فارسى
اغاز نسخه: اجزاى چند مسمّى بچهار گلشن مولّفه مظهر دانش و بينش منتخب نسخه
افرينش...
اغاز كتاب: سپاس بيرون از قياس پادشاهى را سزد كه كره تمام زمين...
توضيحات: مرتّب چندر بهان منشى كايسته سكسينه. گلشن اوّل در احوال پادشاهان صوبجات
هندوستان، گلشن دوّم: در بيان صوبجات جنوبستان، گلشن سوّم در بيان منازل چهار سوى از
شاهجهان اباد دهلى، گلشن چهارم در ذكر سلاسل فقراى اسلام.

18
شماره ميكروفيلم: 8/1 موضوع: لغت
شماره كتابخانه: 134 .Per .J
ن ام كتاب: مويد الفضلاء
نام مولّف: محمد بن شيخ لاد دهلوى
نام كاتب: اكبر شاه تاريخ كتابت: 1252 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 363 سطر: 20 زبان: فارسى
اغاز: محامد متوافره و مدايح متكاثره مرداور دانا و توانا را كه بتاليف چندى حروف...
توضيحات: سال تاليف 925 ه'./1519 م. فرهنگيست به ترتيب الفبايى كه هر حرف ان
شامل يك »باب« و در سه »فصل« نگاشته شدهاست.
فصل يكم : گزارش واژههاى عربى به فارسى
فصل دوم : واژههاى فارسى به فارسى
فصل سوم : تركى به فارسى
خاتمه : در اعداد و حساب

19
شماره ميكروفيلم: 8/2 موضوع: تاريخ
شماره كتابخانه: 129 .Per .J
نام كتاب: مجموعه تاريخ وفات سادات مارهره
نام مولّف: حافظ خليل مارهروى
تاريخ كتابت: در حدود 1291 ه'. (مسوّده به خطّ مولّف)
نوع خط: نستعليق برگ: 151 سطر: 15 زبان: فارسى و عربى
اغاز: تاريخ انتقال حضرت جدى سيّد ال امام صاحب...
توفّى جدنا فى شهر رمضان
و كانت ذاته ظِلا علينا
فان قيل لك ما عام تاريخ
فقل الجنة اورثتموها
توضيحات: در ماده تاريخهاى وفات بزرگان مارهره در قرن سيزدهم كه به سال 1248 به عربى و
فارسى سروده شدهاست.

20
شماره ميكروفيلم: 8/3 موضوع: تصوّف
شماره كتابخانه: 54 .Per .J
نام كتاب: معرفة القلوب = عشقيّه
نام مولّف: قاضى حميد الدّين ناگورى (متوفي 673 ه'./1247 م.)
تاريخ كتابت: 712 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 60 سطر: 15 زبان: فارسى
اغاز: الله لا اله الا هو و درود بيحدود بر ان طهور كه شهود ذات بر مقصود صفات ذاتست....
توضيحات: اين اثر نامبوّب به نثر روان اميخته به نظم در مسايل عرفانى و سلوك نگاشته
شده باسربندهاى »هيهات، هيهات« و »اى جان من«

21
شماره ميكروفيلم: 8/4 موضوع: شرح منظومه
شماره كتابخانه: 241 .Per .J
نام كتاب: شرح يوسف و زليخا
نام مولّف: سيّد عمر بلخى
نام كاتب: مير اكبر على تاريخ كتابت: 1232 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 42 سطر: 15 زبان: فارسى
اغاز: تمهيد اين فصل در استدعا و حصول علم عرفان كه مقصود از خلقت بنى ادم... الهى
غنچه اميد بگشاى...
توضيحات: شرحى است مختصر بر ابيات يوسف و زليخاى نور الدين عبدالرحمن جامى.

22
شماره ميكروفيلم: 8/5 موضوع: طبّ
شماره كتابخانه: 646 .Per .J
نام كتاب: دلائل النبض و دلائل البول
نام مولّف: يوسف بن محمّد معروف به يوسفى هروى (متوفي 950 ه'./1544 م.)
نوع خط: نستعليق برگ: 17 سطر: 14 زبان: فارسى
اغاز: بعد الحمد... پوشيده نباشد كه اين سطرى چند از صناعت طبّ در...

23
شماره ميكروفيلم: 9/1 موضوع: فرهنگنامه
شماره كتابخانه: Firangi Mahal 1032/18
نام كتاب: شمس العلوم
نام مولّف: نشوان بن سعيد الحميرى اليمنى (متوفي 573 ه'.)
تاريخ كتابت: 1275 ه'.
نوع خط: نسخ برگ: 445 سطر: 25 زبان: عربى
اغاز: الحمد لله الواحد القديم القادر العظيم العزيز العليم... اما بعد فان افضل اللغات و
اجل منطق...
توضيحات: اين اثر در 18 »جزء« و چندين »باب« نگاشته شدهاست. مولف اين اثر، در تدوين
فرهنگنامه طريقه جديدى را اختيار نمودهاست، سپس پسرش محمد اين اثر را در دو جزء اختصار
نموده و اسم ان را »ضياء الحلوم فى مختصر شمسالعلوم« گذاشتهاست.

24
شماره ميكروفيلم: 9/4 موضوع: منظومهها
شماره كتابخانه: 279 .Per .J
نام كتاب: ديوان فرشته (انتخاب)
نام مولّف: محمّد قاسم هندو شاه متخلّص به فرشته (متوفي بعد از 1033 ه'./1624-5 م.)
نوع خط: شكسته برگ: 7 سطر: 13 زبان: فارسى
اغاز: اى مرا از رخ زيباى تو صد گونه صفا
چشم دارم كه دهم بوسه كف پاى ترا

25
شماره ميكروفيلم: 10/3 موضوع: تاريخ
شماره كتابخانه: Paper 70 .Per
نام كتاب: تاريخ فرّخ اباد
نام مولّف: مفتى محمّد ولى الله بن سيّد احمد على فرّخ ابادى (متوفي 1249 ه'./1834 م.)
نام كاتب: احمد على خان فرّخ ابادى تاريخ كتابت: 1282 ه'.
نوع خط: نستعليق خوش برگ: 143 سطر: 17 زبان: فارسى
اغاز: اى نام تو تاج فرق اغاز
و ز نام تو نامها سرافراز
توضيحات: تاريخ فرّخ اباد و حكمرانان بنگش است كه در دو »قسمت« و پنج »مقالت«
نگاشتهاست:
قسم يكم: مقاله اول: زندگينامه محمّد خان بهادر غضنفر جنگ بنگش، محمّد قايم خان قايم
جنگ، محمّد احمد خان غالب جنگ، دلير همت خان مظفر جنگ، عمادحسين خان نصير جنگ، خادم
حسين خان شوكت جنگ و پسرش تجمل حسين خان
قسم دوّم: در ذكر كسانى كه به فرخ اباد امدهاند از ان جمله اميران، سيّدان، فقيران
علما، پزشكان، سرايندگان، خوشنويسان و زندگينامه نگارنده كتاب.

26
شماره ميكروفيلم: 10/4 موضوع: تذكره
ش ماره كتابخانه: Paper 202 .Per
نام كتاب: تذكره گلدسته سخن
نام مولّف: مولوى صاحب عالم بلگرامى مارهروى (متوفي 1288 ه'./1871 م.)
نوع خط: شكسته برگ: 14 سطر: 23 زبان: فارسى
اغاز: اين نامه كه خامه كرد بنياد
توقيع قبول روزيش باد
اللهم صل على سيّدنا محمّد و ال سيّدنا محمّد... گلچين بهارستان سخن و گلدسته...
توضيحات: نمونههايى از غزليات، قطعات، مثنويات و قصايد شاعران و سخن سرايان پارسى
چون: احسن، خان ارزو، حيدرى و سيّد محمّد عارف متخلّص به عارف و ...

27
شماره ميكروفيلم: 11/2/1-5 موضوع: چند دانشى
شماره كتابخانه: 722 .Per .J
نام كتاب: مجموعه رسائل
تاريخ كتابت: 1225-1227 ه'.
نوع خط: شكسته نستعليق برگ: 96 سطر: مختلف زبان: فارسى
توضيحات: اين مجموعه مشتمل بر 5 رساله به شرح زير است:
1-
تجنيس اللّغات = سلك گهر از عبدالرّحمن (فرهنگنامه) برگ 5
اغاز:رمل مثمن هشت ركن محذوف
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلتن
توضيحات: نصاب عربى به فارسى است.
2-
مفرّح القلوب (ترجمه هت اپديش) از تاج محمّد مفتى الملك بن 65 برگ
معينالدّينملكى (علوم هندويى)
اغاز: حمد و سپاس بىقياس مر حضرت پادشاهى را كه از جمله بندگان خويش...
توضيحات: مجموعه چهار داستان است كه ترجمه يك متن سانسكريت به نام »هت
اپديش« مىباشد.
3-
وصيّت نامه علوى از شيخ احمد خادم (مرتّب) - (اخلاق) 2 برگ
اغاز: وصيّت نامه حضرت عالم پناه صلى الله عليه و سلّم شيخ احمد خادم روضه
منوّره...
4- رساله گلبن فارسى از مولوى امام الدّين (متن ادبى) 8 برگ
ا غاز: گلهاى شكر و سپاس بچمن حديقه سزد كه بلبل ناطقه بشر ضعيف...
5-
شجرة الامانى از ميرزا حسن دهلوى متخلص به قتيل (متوفّى 1233 ه'. /1817 م.)
- (
بلاغت)
اغاز: فصيحترين كلامى كه از جوش صفا گوهر شاهوار و لؤلؤى ابدار در عرق
خجالت...

28
شماره ميكروفيلم: 11/3 موضوع: تذكره
شماره كتابخانه: 130 .Per .J
نام كتاب: تذكره بزرگان كشمير
نام مولّف: مخدوم شيخ حمزه كشميرى
نوع خط: نستعليق برگ: 20 سطر: 10 زبان: فارسى
اغاز: ... جيلانى رضى الله تعالى عنه كه بود درخواست نمود پس روى كه سعادت...
توضيحات: اغاز و انجام افتاده. شرح حال بزرگان است كه از »شيخ حمزه كشميرى« اغاز و به
»
شيخمحمّد هادى لكهنوى« به پايان مىرسد.

29
شماره ميكروفيلم: 12/1 موضوع: تذكره
شماره كتابخانه: 106 .Per .J
نام كتاب: خزانه عامره
نام مولّف: مير غلام على حسينى واسطى متخلّص به ازاد بلگرامى (متوفي 1200 ه'./1786
م.)
نام كاتب: رستم على تاريخ كتابت: 1237 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 264 سطر: 19 زبان: فارسى
اغاز: سر كلام را جيغه حمد صانعى كه انسان را بگوهر گرانمايه ناطقه نواخت و دهان او را
بجواهر زواهر سخن مملو ساخت...
توضيحات: تذكره 106 تن شعراى قديم و جديد فارسى و بعضى از امرا مىباشد كه در عهد
وى در هند مىزيستند به ترتيب الفبايى. نامبرده اين اثر را به خواهش برادرزاده خود
ميرعلاءالدوله به سال 1176 ه'. نگاشته است كه از »انورى« اغاز و با »مير يوسف بلگرامى« به
پايان مىرسد.

30
شماره ميكروفيلم: 12/2 موضوع: دستور زبان
شماره كتابخانه: Firangi Mahal 220/4
نام كتاب: مجموعه رسائل
نوع خط: نستعليق برگ: 174 سطر: 10 زبان: فارسى و عربى
توضيحات: اين مجموعه مشتمل بر 5 رساله به شر ح زير مىباشد:
1-
پنج گنج از محمود كامى كشميرى (زبان : فارسى) 55 برگ
اغاز: الحمد لله على ما خلق الانسان و انطق لسان الانسان بكلمات... بدانكه اين
كتابيست مبوّب و مفصّل در تصريف سخن عرب...
2-
زبده از ظهير بن محمود بن مسعود العلوى (زبان: عربى) 14 برگ
اغاز: الحمد لله الموصوف بالتصريف المنعوت بالتخفيف... امّا بعد فقد قال العبد
الضعيف الراجى الى رحمة ربّه القوى...
3- دستور المبتدى از صفى بن نصير (زبان : فارسى) 79 برگ
اغاز: الحمد لله الّذى مصرف الاصول و ... پس از حمد و صلوة مىگويد بنده ضعيف
گنهگار و شرمسار اميدوار از مغفرت پروردگار...
4-
رساله مائة عامل (منظوم) از كمال الدّين بن جمال الدّين بن حسام 6 برگ
اغاز: بعد توحيد خداوند و درود مصطفى
نعت ان پاك پيغمبر رسول مجتبى
5- شرح مائة عامل از عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانى (زبان : عربى) 24 برگ
اغاز: الحمد لله على نعمائه الشاملة و اياته الكاملة و الصلوة على سيّدنا...

NEXT 30

Phone: 009111- 23383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Home| Libraries|Universities|Islamic Centers|Publications|Catalogues|Gallery|Contact us|Info
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By:
Mrs. Hiroe Nakatani & Mr.Ali Balali