كتابخانه ترقي اردو

فهرستها

فهرست موضوعي

فهرست اسامي كتابها

فهرست مولّفين، مترجمين و شارحين

 

1

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          1/1موضوع‌: منظومه‌ ها

شمارة‌ كتابخانه‌:                  3:1:الف‌:1

نام‌ كتاب‌:                 تحفة‌ نصايح‌

نام‌ مؤلف‌:                يوسف‌ گدا معروف‌ به‌ شاه‌ راجو قتال‌ (متوفّي‌ 774/1373 م‌)

تاريخ‌ كتابت‌:          10 ربيع‌ الاوّل‌ 795 ه/1393م‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌ شكسته‌                       برگ‌: 31                          سطر: 13                                    زبان‌: فارسي‌

آغاز:              حمدي‌ بگويم‌ بيعدد مر خالق‌ جن‌ و بشر              كرده‌ معلق‌ آسمان‌ هم‌ اختران‌ شمس‌ و قمر.

توضيحات‌: مجموعه‌ اشعار در مدح‌ پيامبر و اولياي‌ اسلام‌، نامبرده‌ از صوفيان‌ و سرايندگان‌ نامي‌ سدة‌هشتم‌ است‌. اين‌ منظومه‌ را براي‌ فرزندش‌ ابوالفتح‌ در 46 "باب‌" نگاشته‌، آغاز از حمد و نعت‌و مدح‌ شيخ‌ نصيرالدين‌ محمود چراغ‌ دهلي‌ (متوفّي‌ 757 ه/ 1356 م‌) شروع‌ و سپس‌ ابواب‌را آورده‌ است‌. باب‌ -1- در توحيد باري‌ تعالي‌ -2- در بيان‌ ايمان‌ بر انبياء -3- در عقوبت‌-4- در بيان‌ علم‌ و تعلم‌ -5- در بيان‌ قضاي‌ حاجت‌ و وضو -6- در بيان‌ نماز كردن‌ -7- دربيان‌ زكوة‌ و صدقات‌ -8- در بيان‌ روزه‌ -9- در بيان‌ حج‌ و سفر و جهاد -10- در تلاوت‌ قرآن‌و ذكر و دعا -15- در بيان‌ آب‌ خوردن‌ -20- در حسن‌ خلق‌ -30- در حلم‌ و غضب‌ -40-در اسباب‌ بينوائي‌ -46- در مناجات‌.

 

2

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          2/1موضوع‌: منظومه‌ ها

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:2

نام‌ كتاب‌:                 مجموعة‌ رسائل‌ (2 رساله‌)

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 24                            تعداد سطر: 24                 زبان‌:  فارسي‌

          1-                           بحر طويل‌ از ناشناس‌ (12 برگ‌)

آغاز:                       بعد توحيد حق‌ و نعت‌ رسول‌ عرب‌ و منقبت‌ آل‌ و اصحاب‌ وي‌ و مدح‌...

          2-                           هفت‌ بند كاشي‌ از ملا حسن‌ كاشي‌ آملي‌ (12 برگ‌)

آغاز:                       بند اوّل‌: السلام‌ اي‌ سايه‌ات‌ خورشيد رب‌ العالمين‌.

 

 

3

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          3/1موضوع‌: چند دانشي‌

شمارة‌ كتابخانه‌:                  3/1/الف‌:3

نام‌ كتاب‌:                 پري‌ خانه‌

نام‌ مؤلّف‌:                آنند رام‌ مخلص‌ (م‌ 1164 ه/ 1751 م‌)

تاريخ‌ كتابت‌:          1144 ه

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 12                            تعداد سطر: 23                           زبان‌: فارسي‌

آغاز:              رنگا رنگ‌ حمد و ستايش‌، مصوّري‌ را كه‌ قلم‌ قدرتش‌ از سواد پرداز خط‌...

توضيحات‌: داراي‌ عناوين‌ زير:

                                       1- تعريف‌ ورق‌ هولي‌ -2- كيفيت‌ ورق‌ كو كنارخانه‌ -3- تعريف‌ ورق‌ نك‌ بندان‌ جهان‌ آباد-4- ورق‌ پنكهت‌ -5- احوال‌ صفحة‌ تصوير فيل‌ -6- در بيان‌ شوخيهاي‌ كمنه‌ سنبل‌ -7-وصف‌ ورق‌ شكارگاه‌ -8- سيرابي‌ معاني‌ با آب‌ و تاب‌ از تحرير وصف‌ پراز گل‌ چشمه‌ آب‌-9- تعريف‌ مرقع‌.

4

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          4/1موضوع‌: منظومه‌ ها

شمارة‌ كتابخانه‌:                  3/1/الف‌:4

نام‌ كتاب‌:                 كريما = پند نامه‌ = نصيحت‌ الملوك‌

نام‌ مؤلف‌:                مصلح‌ الدين‌ سعدي‌ شيرازي‌ (متوفّي‌ 691 هـ يا 695 ه)

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌ نستعليق‌             تعداد برگ‌: 7           تعداد سطر: 15                 زبان‌:  فارسي‌

آغاز:              كريما به‌ بخشاي‌ بر حال‌ ما                                       كه‌ هستم‌ اسير كمند هوا

توضيحات‌: پانزده‌ صفحه‌ باسر بندهاي‌: در ثناي‌ پيامبر، خطاب‌ به‌ نفس‌ مدح‌ كرم‌، صفت‌ سخاوت‌،مذمت‌ بخل‌، بيان‌ تواضع‌، مذمت‌ تكبر، فضيلت‌ علم‌، امتناع‌ از صحبت‌ جاهلان‌، صفت‌عدل‌، مذمت‌ ستمگري‌، صفت‌ قناعت‌، مذمت‌ حرص‌، طاعت‌ و عبادت‌، مذمت‌ شيطان‌،شراب‌، وفا، شكر، صبر، راستي‌، كذب‌، صنعت‌ پروردگار، منع‌ اميد از مخلوقات‌.

 

 

5

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          5/1موضوع‌: داستان‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:5

نام‌ كتاب‌:                 پيم‌ كهاني‌ (جزء نوزدهم‌)

نام‌ مؤلف‌:                محمد صالح‌ قادري‌ اورنگ‌ آبادي‌

نام‌ كاتب‌:                 غلام‌ حسن‌ رضاتاريخ‌ كتابت‌: 13 رجب‌ 1190 ه

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌ نستعليق‌             تعداد برگ‌: 50                  تعداد سطر: 15                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              پيم‌ كهاني‌ كهت‌ هون‌... معني‌ ظاهر آنست‌ كه‌ افسانه‌ عشق‌ ميگويم‌ اي‌ دوستان‌ بياييد و بشنويد كه‌...

 

6

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          6/1موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:6

نام‌ كتاب‌:                 مجموعه‌ رسائل‌ (2 رساله‌)

نام‌ مؤلف‌:                بهار محمود بن‌ ابراهيم‌ نوة‌ قاضي‌ حميد الدين‌ ناگوري‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌ و نسخ‌                          تعداد برگ‌: 25                            تعداد سطر: 21                           زبان‌: فارسي‌

     1-            مصباح‌ العاشقين‌

آغاز:              بسمله‌... الحمد لله الذي‌ خلق‌ الماء... ميگويد فقير حقير خاك‌ قدم‌ عاشقان‌ و... بهارمحمود بن‌ ابراهيم‌ بندگي‌ مخدوم‌ مرحوم‌ قاضي‌ حميد الدين‌ ناگوري‌ رحمة‌ الله...

      2-           ترجمان‌ القرآن‌

آغاز:              بسمله‌ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله...

توضيحات‌: در مقدمه‌ نسخه‌ مؤلّف‌ گفته‌ است‌: سخن‌ چند از عشق‌. در بيان‌ سوره‌ و الضحي‌ از تفاسيرمعتبره‌ و از احاديث‌ صحيحه‌ و از...

 

 

7

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          7/1موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:7

نام‌ كتاب‌:                 مرآة‌ المحققين‌

نام‌ مؤلف‌:                شيخ‌ محمود بن‌ امين‌ الدين‌ عبد الكريم‌ بن‌ يحيي‌' شبستري‌ تبريزي‌ (مرگ‌ در 718 ه و
                                       719 ه نيز گفته‌ اند).

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 24                            تعداد سطر: 14                           زبان‌: فارسي‌

آغاز:              حمد بيحد و ثناي‌ بيعد واجب‌ الوجود يراكه‌ آثار قدرت‌ او در عالم‌...

توضيحات‌: در معرفت‌ نفس‌ و خداشناسي‌، آميخته‌ با فلسفه‌ و عرفان‌ در هفت‌ "باب‌":1- نفس‌ طبيعي‌ ونباتي‌ و حيواني‌ و انساني‌ -2- در صور موجودات‌ -3- واجب‌ الوجود و ممكن‌ الوجود وممتنع‌ الوجود -4- حكمت‌ آفرينش‌ چيست‌؟ -5- عناصر اربعه‌، مبداء و معاد -6- آفاق‌ وانفس‌ -7- برابري‌ آفاق‌ و انفس‌ در جهان‌ آسماني‌ - در ديباچه‌ گويد: "مرآت‌ المحققين‌" نام‌نهاده‌ شد، جهت‌ آنكه‌ مرآت‌ آينه‌ باشد كه‌ چون‌ كسي‌... در اين‌ كتاب‌ نظر كند خود را بتواندديد و از خودشناسي‌ به‌ خدا شناسي‌ تواند رسيد.

 

 

8

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          8/1موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:8

نام‌ كتاب‌:                 رمز العشاق‌

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نام‌ كاتب‌:                 خواجه‌ عبد الله امروهوي‌تاريخ‌ كتابت‌: 1262 هج‌/1846 م‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                تعداد برگ‌: 22                            تعداد سطر: 16                                    زبان‌: فارسي‌

آغاز:              حمد ذاتيكه‌ تقديس‌ او باوجود سادگي‌ از خط‌ و خال‌ نام‌ و نشان‌...

توضيحات‌: در رموز عشق‌ و معاني‌ و اصطلاحات‌ صوفيان‌ بااستناد به‌ آيه‌هاي‌ شريفة‌ قرآن‌، احاديث‌(قدسي‌، نبوي‌) و اقوال‌ بزرگان‌ ادب‌ و عرفان‌.

 

 

9

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          9/1موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:9

نام‌ كتاب‌:                 راحت‌ القلوب‌

نام‌ مؤلف‌:                خواجه‌ نظام‌ الدين‌ اولياء، محمد دهلوي‌ (متوفّي‌ 725 ه/ 1325 م‌)

نام‌ كاتب‌:                 مبارك‌ بن‌ فيض‌ الله

نوع‌ خط‌:                            تعداد برگ‌: 21                                               تعداد سطر: 15                                    زبان‌: فارسي‌

آغاز:              الحمد لله رب‌ّ العالمين‌... بدانكه‌ اسعدك‌ الله تعالي‌' في‌ الدارين‌ بنده‌ حقيرو...

توضيحات‌: انجام‌ افتاده‌. ملفوظات‌ شيخ‌ فريدالدين‌ مسعود گنج‌ شكر معروف‌ به‌ بابا فريد (متوفّي‌664 يا 665 هج‌/1665 م‌) است‌. مجموعة‌ مجالسي‌ است‌ كه‌ نخسيتن‌ آنها از 15 رجب‌ 655ه/ 1257 م‌ آغاز و به‌ 656 ه/ 1258 م‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد و اين‌ مجموعه‌ پس‌ از مرگ‌استاد در 664 يا 665 ه انجام‌ پذيرفته‌ است‌. موضوع‌ اثر، دربارة‌ عرفان‌، آداب‌ سلوك‌،شرايط‌ مريد و خرقه‌ پوشي‌ است‌.

 

 

10

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          10/1موضوع‌: نامه‌ نگاري‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:10

نام‌ كتاب‌:                 جامع‌ القوانين‌

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نام‌ كاتب‌:                 شيخ‌ محمد عظيم‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌ نستعليق‌             تعداد برگ‌: 36                  تعداد سطر: 12                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              ...بروح‌ مقدس‌ و مطهر و منور حضرت‌ سرور انبياء سراج‌ الاولياء...

آغاز متن‌:          ستايش‌ و نيايش‌ مراحدي‌ را كه‌ كاتب‌ فصاحت‌ بيان‌ خرد دانشوران‌...

توضيحات‌: مشتمل‌ است‌ بر چهار "فصل‌" به‌ شرح‌ زير:

فصل‌ اوّل‌:          در مكتوبات‌ - دوّم‌- در رقعات‌ - سوّم‌- مشتمل‌ بر دو قسم‌: قسم‌ اوّل‌: در مراسلات‌تهنيت‌آميز.

قسم‌ دوّم‌:          در مكاتبات‌ تعزيت‌ انگيز - چهارم‌- در آداب‌ و القاب‌ و خاتمة‌ كتاب‌.

 

 

11

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          11/1موضوع‌: فرهنگنامه‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:11

نام‌ كتاب‌:                 شرح‌ نصاب‌ الصبيان‌

نام‌ مؤلف‌:                ابونصر بدرالدين‌ محمود فراهي‌ (متوفّي‌ 640 ه)

نام‌ كاتب‌:                 محمد كمهالي‌تاريخ‌ كتابت‌: 2 ماه‌ صفر 1068 ه

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                                    تعداد برگ‌: 45                            تعداد سطر: 8                            زبان‌: فارسي‌

آغاز:              الحمد لله رب‌ العالمين‌... اما بعد چنين‌ گويد ابو نصر فراهي‌، كتاب‌ من‌ بخوان‌ گر علم‌ خواهي‌...

 

 

12

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          12/1موضوع‌: نامه‌ نگاري‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:10

نام‌ كتاب‌:                 جامع‌ القوانين‌

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نام‌ كاتب‌:                 شيخ‌ محمد عظيم‌

نوع‌ خط‌:                            تعداد برگ‌: 72                                               تعداد سطر: 15                                              زبان‌: فارسي‌

آغاز:              ستايش‌ و نيايش‌ احدي‌ را كه‌ كاتب‌ فصاحت‌ بيان‌ خرد دانش‌ وران‌...

توضيحات‌: قبلاً در شماره‌ 10/1 آمده‌ است‌

 

 

13

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          13/1موضوع‌: ادعيه‌ و اوراد

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌/13

نام‌ كتاب‌:                 كتاب‌ ادعيه‌

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 14                            تعداد سطر: 13                           زبان‌: فارسي‌

آغاز:              الهي‌ ببركت‌ عظمت‌ و جلال‌ تو                                              الهي‌ ببركت‌ عزت‌ و كبريائي‌ تو

                                       الهي‌ ببركت‌ فضل‌ بي‌ منتهاي‌ تو                                        الهي‌ ببركت‌ آلاي‌ و نعماي‌ تو

توضيحات‌: مجموعه‌ ادعيه‌ و اوراد منظوم‌ است‌.

 

 

14

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:     14/1موضوع‌: تذكره‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:14

نام‌ كتاب‌:                 تذكره‌ بعضي‌ اولياي‌ دكن‌

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌                           تعداد برگ‌: 35                                     تعداد سطر: 23                           زبان‌: فارسي‌

آغاز:              ...شيخ‌ صلاح‌ الدين‌ المشهور به‌ شيخ‌ سيّد كه‌ در پونه‌ مدفون‌ اند...

توضيحات‌: آغاز و انجام‌ افتاده‌. تذكره‌ اولياي‌ كرام‌ است‌ مانند شيخ‌ صلاح‌ الدين‌ معروف‌ به‌ شيخ‌سيّد، شيخ‌ جنيدي‌، حسين‌ شاه‌، سيّد را جو حسيني‌...

 

 

15

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          15/1موضوع‌: ديوان‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:16

نام‌ كتاب‌:                 ديوان‌ فطرت‌

نام‌ مؤلف‌:                ميرزا معزالدين‌ محمد مشهدي‌ متخلص‌ به‌ فطرت‌ و سپس‌ موسوي‌ (متوفّي‌ 1101 ه)

نام‌ كاتب‌:                 تراب‌ علي‌ هاپوري‌تاريخ‌ كتابت‌: 23 رمضان‌ 1117 هج‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌ خام‌                              تعداد برگ‌: 65                  تعداد سطر: 11                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              به‌ پيري‌ ني‌ فزون‌ داغ‌ محبت‌ چشم‌ زارم‌ را            خزان‌ گل‌ زر افشان‌ كرد اوراق‌ بهارم‌ را

توضيحات‌: ديواني‌ است‌ مشتمل‌ بر غزليات‌ كه‌ گاهي‌ چند رباعي‌ درميان‌ آنها آمده‌ است‌. غزليات‌ براساس‌ حروف‌ قافيه‌، الفبائي‌ ترتيب‌ داده‌ شده‌اند.

 

16

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          16/1موضوع‌: ادعيه‌ و اوراد

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:26

نام‌ كتاب‌:                 درود اكبر

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 30                  تعداد سطر: 9                  زبان‌: فارسي‌ و عربي‌

آغاز:              اسناد دعاء درود اكبر چنين‌ آورده‌اند باخبارها(ي‌) صحيح‌ هر آن‌ بنده‌ كه‌ اين‌ درودمعظم‌ را بخواند...

آغاز متن‌: اللهم‌ّ صل‌ علي‌ محمدٍ سيد السادات‌ اللهم‌ّ صل‌...

 

 

17

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          1/2موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:105

نام‌ كتاب‌:                 رساله‌ تصّوف‌

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نام‌ كاتب‌:                 سبحاني‌تاريخ‌ كتابت‌: 15 شعبان‌ 1168 ه

نوع‌ خط‌:                  نسخ‌ و نستعليق‌                 تعداد برگ‌: 12                  تعداد سطر: 15          زبان‌: فارسي‌ و عربي‌

آغاز:              الحمد لله رب‌ العالمين‌ و العاقبة‌ للمتقين‌... اي‌ پاك‌ پروردگار عمر همه‌ گناه‌ گار بفضل‌ و كرم‌...

 

 

18

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          2/2موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:15

نام‌ كتاب‌:                 ملفوظات‌

نام‌ مؤلف‌:                شاه‌ وجيه‌ الدين‌ علوي‌ (متوفّي‌ 988 هج‌)

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 15                            تعداد سطر: 15                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              اين‌ چند كلمه‌ از ملفوظ‌ بحرالحقايق‌ و معدن‌ جواهر اسرار الدقايق‌ مفتاح‌ كنوز معاني‌...

توضيحات‌: سخنان‌ وجيه‌ الدين‌ گجراتي‌ علوي‌ (911-998 هـ/1505-1590 م‌) از مردم‌ جاپانيراز مضافات‌ گجرات‌. و مريد شيخ‌ محمد غوث‌ از دانشمندان‌ صوفي‌ مشرب‌، كه‌ آثاربسياري‌ ازوي‌ باز مانده‌ است‌. ملفوظات‌ بيشتر دربارة‌ مرتبه‌ احديت‌ و در مرتبه‌وحدانيت‌ صفات‌ و در مرتبه‌ و احديت‌ اسماء و در مرتبه‌ ارواح‌ عقول‌ و نفوس‌ و درمرتبه‌ مثل‌ خيالات‌ منفصله‌ و در مرتبه‌ ملكوت‌ و در مرتبه‌ ملك‌ اجسام‌ الاشياء من‌حيث‌ الحقيقة‌ عين‌ الذات‌ و من‌ حيث‌ الاعتبارات‌ غيرالذات‌... اما تعداد ملفوظات‌ ذكرنگرديده‌ است‌.

 

 

19

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          3/2موضوع‌: حكمت‌ عملي‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:15

نام‌ كتاب‌:                 وصيت‌ نامه‌

نام‌ مؤلف‌:                ناشناس‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 10                            تعداد سطر: 15                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              الحمدلله رب‌ العالمين‌... نام‌ اين‌ رساله‌ وصيت‌ نامه‌ است‌ وصيت‌ اول‌...

توضيحات‌: انجام‌ افتاده‌ مجموعة‌ وصايا، مانند: در محبّت‌ دنيا و مذمت‌ آن‌، طالب‌ دنيا، در مرتبه‌شيون‌ وغير.

 

 

 

20

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          4/2موضوع‌: حكمت‌ عملي‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  4/1/الف‌:15

نام‌ كتاب‌:                 كشكول‌ = كشكول‌ كليمي‌

نام‌ مؤلف‌:                كليم‌ الله شاه‌ جهان‌ آبادي‌ (متوفّي‌ 1142 ه/1729 م‌)

نام‌ كاتب‌:                 سبحاني‌تاريخ‌ كتابت‌: 15 شعبان‌ 1168 هج‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌ نستعليق‌             تعداد برگ‌: 32                  تعداد سطر: 19                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              بعد الحمد... اما بعد كشكولي‌ كه‌ لقمانش‌ لطيفه‌ ربانيه‌ را قوت‌...

توضيحات‌: از شاه‌ خواجه‌ كليم‌ الله شاهجهان‌ آبادي‌ چشتي‌ (متوفّي‌ 1060-1142 ه /1650-1729) فرزند نورالله معمار فرزند استاد احمد معمار لاهوري‌. در دهلي‌ دانش‌هاي‌ رسمي‌ را فرا گرفته‌، در مدينه‌ خدمت‌ شيخ‌ يحيي‌' مدني‌ رسيد و چندي‌ نزدش‌ ماندو خرقة‌ خلافت‌ ازوي‌ يافت‌ سپس‌ به‌ شاهجهان‌ آباد برگشت‌ و به‌ تدريس‌ و ارشادپرداخت‌. در ديباچه‌ اين‌ نسخه‌ ميگويد. امروز كه‌ غرة‌ ذيقعدة‌ (1101 ه / 1690 م‌)است‌ به‌ خواهش‌ دوستان‌ لقماني‌ در يوزة‌ در اين‌ كشكول‌ براي‌ اصحاب‌ ذوق‌ فراهم‌آورده‌.

                                       نسخه‌ مشتمل‌ است‌ بر يك‌ "مقدمه‌" و دو "وصل‌" و يك‌ "خاتمه‌" باسر بندهاي‌ "لقمه‌"مقدمه‌ در وجود مطلق‌ و ظهور ممكنات‌ و وصول‌. وصل‌ -1- در اذكار و آداب‌ آنها، درگروههاي‌ مختلف‌ صوفيان‌ -2- در مراقبات‌. خاتمه‌ ذكر طريق‌ خاص‌ براي‌ تربيت‌مريد صاحب‌ اجتهاد و "لقمه‌"ها در مسايل‌ عرفاني‌ است‌: سير الي‌ الله، سير في‌ الله، فنافي‌ الله، وصل‌، كشف‌ تعينات‌، ذكر و فكر، ذكر لسان‌، ذكر قلب‌، مطالعة‌ نفسي‌، نسيان‌،ذكر روح‌، ذكر خفيه‌ و خفي‌ و اخفي‌، حبس‌ نفس‌، حصر نفس‌، تنقية‌ باطن‌، توبه‌،مشايخ‌، زهاد، عباد، اوتاد، اخيار، نجبا، نقبا، ابدال‌، اقطاب‌، غوث‌، پاس‌، انفاس‌،مشرب‌ شطار، كشف‌ روح‌، كشف‌ قبور، حضور، برزخ‌ شيخ‌ و جزآنها.

 

 

 

21

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          5/2موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:18

نام‌ كتاب‌:                 خطبه‌ شرح‌ سه‌ نثر ظهوري‌

نام‌ مؤلف‌:                ابواليمين‌ عبدالرزاق‌ بن‌ محمد بن‌ محمد اسح'ق‌ حسيني‌ السورتي‌ (شارح‌)

نام‌ كاتب‌:                 مظفر علي‌تاريخ‌ و محل‌ّ كتابت‌: 4 محرم‌ 1263 ه دهلي‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 20                            تعداد سطر: 17                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              الحمد لله الذي‌ تعالي‌...

          اي‌ آنكه‌ بسعي‌ نظمي‌ و نثاري‌مشكل‌ كه‌ بنامه‌ گنجي‌ از بسياري‌

توضيحات‌: شرحي‌ است‌ بر سه‌ نثر ملا نورالدين‌ ظهوري‌، واژه‌ها و اصطلاحات‌ را از لحاظ‌ دستوري‌(نحو و صرف‌) شرح‌ كرده‌ است‌.

 

 

22

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          6/2موضوع‌: مناظره‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:18

نام‌ كتاب‌:                 گفتگوي‌ شيخ‌ فيروز باشيدا

نام‌ مؤلّف‌:                ناشناس‌

نام‌ كاتب‌:                 مظفر علي‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 2                    تعداد سطر: 17                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              گفتگوي‌ شيخ‌ فيروز كه‌ باشيدا واقع‌ شده‌ آنكه‌ در شهور اربعه‌ و عشرين‌ و الف‌ هجري‌ كه‌اردوي‌ كيهان‌ پوي‌ جهانگيري‌ در بلده‌...

توضيحات‌: انجام‌ افتاده‌.

 

 

23

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          7/2موضوع‌: شروح‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:18

نام‌ كتاب‌:                 نگارنامه‌

نام‌ مؤلف‌:                ملا منير لاهوري‌، ابوالبركات‌ منير بن‌ عبد المجيد ملتاني‌ (متوفّي‌ 1054 ه)

نام‌ كاتب‌:                 مظفر علي‌ هاپوري‌تاريخ‌ كتابت‌: 17 محرم‌ 1264 هج‌

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 14                            تعداد سطر: 12                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              بعد از سپاس‌ ايزد دانش‌ آموز و پس‌ از درود پيغمبر خرد افروز بنده‌ محض‌...

توضيحات‌: رساله‌ ايست‌ كوتاه‌ كه‌ در آن‌ ابيات‌ شاعران‌ سبك‌ هندي‌ را كه‌ مورد ايراد خود اوست‌.تجزيه‌ و تحليل‌ كرده‌ و بدان‌ پرداخته‌ است‌.

 

 

24

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          8/2موضوع‌: شروح‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:18

نام‌ كتاب‌:                 شرح‌ ديوان‌ ناصر علي‌

نام‌ مؤلف‌:                شرف‌ الدين‌ علي‌ متخلص‌ به‌ پيام‌ (متوفّي‌ 1166 ه)

نام‌ كاتب‌:                 مظفر علي‌ هاپوري‌ تاريخ‌ كتابت‌: 29 ذي‌ الحجه‌ 1263 ه

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 45                            تعداد سطر: 11                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              حمدو ثناي‌ بيحد و انتها مرسخن‌ آفرين‌ راكه‌ خامه‌ قلم‌ بدايع‌ رقم‌ را بنقش‌ و نگارالفاظ‌...

توضيحات‌: نامبرده‌ فرزند شيخ‌ عبد الوهاب‌ بن‌ خليفه‌ عبد الواحد قريشي‌ اكبرآبادي‌ است‌. اين‌ اثرشرح‌ ديوان‌ ناصر علي‌ سرهندي‌ است‌ كه‌ وي‌ بهترين‌ اشعار را بر گزيده‌ و به‌ شرح‌ آنهاپرداخته‌ است‌.

 

 

25

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌: 9/2موضوع‌: چند دانشي‌

شمارة‌ كتابخانة‌:          3/1/الف‌:19

نام‌ كتاب‌:                 بياض‌

نام‌ كاتب‌:                 شاه‌ حبيب‌ اللهتاريخ‌ كتابت‌: 7 ربيع‌ الاوّل‌ 1094 هج‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌                 تعداد برگ‌: 120                تعداد سطر: 11                 زبان‌: فارسي‌، عربي‌ و اردو

آغاز:                       نام‌ حق‌ بر زبان‌ همي‌ رانم‌                                                              كه‌ بجان‌ و دلش‌ همي‌ خوانم‌

توضيحات‌: مجموعه‌ ابيات‌ دربارة‌ حمد باري‌ تعالي‌ و نعت‌ رسول‌ (ص‌)، كلمة‌ معرفت‌، دستور زبان‌فارسي‌ و مجموعه‌ ادعيه‌ و اوراد وغيره‌ است‌.

 

 

26

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          2/2موضوع‌: انشاء

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:25

نام‌ كتاب‌:                 انشاي‌ طغرا

نام‌ مؤلف‌:                ملاّ طغرا مشهدي‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌                           تعداد برگ‌: 24                            تعداد سطر: 17                           زبان‌: فارسي‌

آغاز:              نقوش‌... جهان‌ روضه‌ رضائي‌ قلوب‌ محاوران‌ صفه‌ صدق‌.

توضيحات‌: انجام‌ افتاده‌. رساله‌ ايست‌ به‌ نثر و نظم‌ كه‌ در آن‌ در بارة‌ زندگي‌ خود سخن‌ ميگويد.مؤلف‌ كه‌ از شعراي‌ بزرگ‌ عصر خود بود به‌ شيفته‌ و طغرا تخلص‌ كرده‌ است‌ از ايران‌ به‌هند آمده‌، به‌ دستگاه‌ مراد بخش‌ (متوفي‌ 1067 ه/ 7-1258 م‌) راه‌ يافته‌ در كشميرجايگزيده‌ و همانجا در گذشته‌ است‌.

 

 

 

27

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          11/2موضوع‌: نامه‌ نگاري‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:24

نام‌ كتاب‌:                 رقعات‌ عالمگيري‌ (منتخب‌)

نام‌ مؤلف‌:                ناشناس‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌                           تعداد برگ‌: 14                            تعداد سطر: 12                           زبان‌: فارسي‌

آغاز:              رقعات‌ پادشاه‌ عالمگير اعظم‌ شاه‌ و عنايت‌ الله خان‌ كه‌ بدستخط‌ خاص‌...

توضيحات‌: نامه‌ و مراسلات‌ دورة‌ عالمگير، محي‌الدين‌ محمد اورنگ‌ زيب‌ (متوفّي‌ 1707 م‌) است‌كه‌ بدستخط‌ و ناخواناست‌.

 

 

28

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          12/2موضوع‌: فقه‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:24

نام‌ كتاب‌:                 مجموعة‌ فقه‌ و احكام‌ الصلوة‌

نام‌ مؤلف‌:                ناشناس‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌                           تعداد برگ‌: 14                            تعداد سطر: 17                           زبان‌: فارسي‌

آغاز:              بسمله‌. الله لطيف‌ بالعباد...

آغاز متن‌:          از گوشه‌ عنايت‌ كه‌ چله‌ نشين‌ بحران‌ را بانعام‌ گمان‌ ساخته‌ بودند...

توضيحات‌: در احكام‌ عبادات‌، وضو، غسل‌، تيمم‌ و واجبات‌ نماز است‌.

 

 

29

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          13/2موضوع‌: تصّوف‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:21

نام‌ كتاب‌:                 لطايف‌ لطيفي‌

نام‌ مؤلف‌:                غلام‌ محي‌ الدين‌ سيد عبد اللطيف‌ (زنده‌ در 1187 ه)

نوع‌ خط‌:                  نستعليق‌                          تعداد برگ‌: 58                            تعداد سطر: 13                 زبان‌: فارسي‌

آغاز:              الحمد لمطهر ظهر به‌ المظاهر و الصلوة‌ علي‌ من‌ هو... اما بعد اين‌ لطيفه‌ چند است‌ كه‌فقير ضعيف‌ غلام‌ محي‌ الدين‌ سيد عبداللطيف‌ از درياي‌ حقيقتش‌ بيرون‌ آورد...

توضيحات‌: در پيرامون‌ شريعت‌، طريقت‌، حقيقت‌ و معرفت‌ بااستناد به‌ آيه‌هاي‌ قرآن‌، احاديث‌قدسي‌ سخن‌ بزرگان‌ ادب‌ و عرفان‌.

 

 

30

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:          14/2موضوع‌: فقه‌

شمارة‌ كتابخانة‌:                  3/1/الف‌:22

نام‌ كتاب‌:                 بيست‌ وعظ‌ از زاد المجاهدين‌

نام‌ مؤلف‌:                ناشناس‌

نام‌ كاتب‌:                 سيد دين‌

نوع‌ خط‌:                  شكسته‌                           تعداد برگ‌: 54                  تعداد سطر: 11                 زبان‌: فارسي‌ و عربي‌

آغاز:              بسمله‌. مجلس‌ اوّل‌، در فضيلت‌ جهاد، الحمدلله رب‌ّ العالمين‌... يا ايّها الناس‌ اعلموا...

توضيحات‌: اول‌: در مجلس‌ جهاد، دوم‌: در فضيلت‌ بسم‌الله،... سوّم‌ در فضيلت‌ جهاد، در فضيلت‌درود،..

 

Phone: 009111- 23383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Home| Libraries|Universities|Islamic Centers|Publications|Catalogues|Gallery|Contact us|Info
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By:
Mrs. Hiroe Nakatani & Mr.Ali Balali